انتخاب پلن
بسته (اختیاری)
انتخاب دوره
تایید و پرداخت
  • مدارس و دانشگاه ها
  • سرویس روزانه
  • رایگان
  • وبینار
  • سازمانی
1- حداکثر تعداد افراد شرکت کننده در یک رویداد (کلاس،جلسه و وبینار) نمی بایست بیشتر از 120 نفر باشد. برای مثال در پلن 200 کاربره شما می توانید سه کلاس 60 نفره و یک کلاس 20 نفره ایجاد نمایید.
2- تعداد وبکم اعلام شده در هر پلن، مربوط به هر رویداد(جلسه، کلاس) می باشد، برای مثال در پلنی که امکان استفاده از 5 وبکم وجود دارد، برای 3 کلاس همزمان 15 وبکم قابل استفاده می باشد.
3- شما می توانید تا سقف ظرفیت پلن خریداری شده، کاربر همزمان به رویداد ها اضافه نمایید.

پلن A1

5 نفر

یک ماهه
63,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
170,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
321,000 تومان
یک ساله
25 ٪
567,000 تومان
انتخاب

پلن A2

10 نفر

یک ماهه
77,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
207,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
392,000 تومان
یک ساله
25 ٪
693,000 تومان
انتخاب

پلن A

20 نفر

یک ماهه
152,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
412,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
778,000 تومان
یک ساله
25 ٪
1,373,000 تومان
انتخاب

پلن B1

30 نفر

یک ماهه
245,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
663,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,253,000 تومان
یک ساله
25 ٪
2,211,000 تومان
انتخاب

پلن B2

50 نفر

یک ماهه
287,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
774,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,463,000 تومان
یک ساله
25 ٪
2,583,000 تومان
انتخاب

پلن A

50 نفر

یک روزه
98,000 تومان
انتخاب

پلن B

70 نفر

یک ماهه
455,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
1,228,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
2,320,000 تومان
یک ساله
25 ٪
4,095,000 تومان
انتخاب

پلن B++

100 نفر

یک ماهه
595,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
1,606,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
3,034,000 تومان
یک ساله
25 ٪
5,355,000 تومان
انتخاب

پلن B

100 نفر

یک روزه
154,000 تومان
انتخاب

پلن C

150 نفر

یک روزه
171,000 تومان
انتخاب

پلن C

150 نفر

یک ماهه
875,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
2,362,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
4,462,000 تومان
یک ساله
25 ٪
7,875,000 تومان
انتخاب

پلن D

200 نفر

یک ماهه
980,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
2,646,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
4,998,000 تومان
یک ساله
25 ٪
8,820,000 تومان
انتخاب

پلن F

300 نفر

یک ماهه
1,400,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
3,780,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
7,140,000 تومان
یک ساله
25 ٪
12,600,000 تومان
انتخاب

پلن H

400 نفر

یک ماهه
1,960,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
5,292,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
9,996,000 تومان
یک ساله
25 ٪
17,640,000 تومان
انتخاب

پلن I

500 نفر

یک ماهه
2,625,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
7,087,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
13,387,000 تومان
یک ساله
25 ٪
23,625,000 تومان
انتخاب

پلن I2

750 نفر

یک ماهه
3,850,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
10,395,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
19,635,000 تومان
یک ساله
25 ٪
34,650,000 تومان
انتخاب

پلن I3

1000 نفر

یک ماهه
5,040,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
13,608,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
25,704,000 تومان
یک ساله
25 ٪
45,360,000 تومان
انتخاب

پلن رایگان

5 نفر

یک ماهه
رایگان
انتخاب

پلن A

50 نفر

یک ماهه
145,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
391,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
739,000 تومان
یک ساله
25 ٪
1,305,000 تومان
انتخاب

پلن B

100 نفر

یک ماهه
245,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
661,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,249,000 تومان
یک ساله
25 ٪
2,205,000 تومان
انتخاب

پلن C

150 نفر

یک ماهه
345,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
931,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
1,759,000 تومان
یک ساله
25 ٪
3,105,000 تومان
انتخاب

پلن A1

20 نفر

یک ماهه
650,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
1,755,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
3,315,000 تومان
یک ساله
25 ٪
5,850,000 تومان
انتخاب

پلن A2

50 نفر

یک ماهه
1,500,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
4,050,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
7,650,000 تومان
یک ساله
25 ٪
13,500,000 تومان
انتخاب

پلن A3

100 نفر

یک ماهه
2,500,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
6,750,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
12,750,000 تومان
یک ساله
25 ٪
22,500,000 تومان
انتخاب

پلن A4

250 نفر

یک ماهه
5,000,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
13,500,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
25,500,000 تومان
یک ساله
25 ٪
45,000,000 تومان
انتخاب

پلن A

500 نفر

یک ماهه
7,500,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
20,250,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
38,250,000 تومان
یک ساله
25 ٪
67,500,000 تومان
انتخاب

پلن B

750 نفر

یک ماهه
11,250,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
30,375,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
57,375,000 تومان
یک ساله
25 ٪
101,250,000 تومان
انتخاب

پلن G

1000 نفر

یک ماهه
15,000,000 تومان
سه ماهه
10 ٪
40,500,000 تومان
شش ماهه
15 ٪
76,500,000 تومان
یک ساله
25 ٪
135,000,000 تومان
انتخاب
در تمام سرویس‌ها امکان استفاده از API وجود دارد.
در تمام سرویس‌ها می‌توانید لوگوی مورد نظر خود را به صورت رایگان در محیط آنلاین قرار دهید.
جهت آشنایی با مفاهیم پلن‌ها مانند نفرساعت، ظرفیت، دوره، اعتبار زمانی، کاربر همزمان و ضوابط فروش مانند تمدید، ارتقا و انتقال شارژ لطفا به بخش پرسش‌های متداول مراجعه فرمایید.
انتخاب پلن
بسته (اختیاری)
انتخاب دوره
تایید و پرداخت

انتخاب بسته (اختیاری)

بسته ها امکانات اضافی داناپلاس هستند که به صورت اختیاری میتوانید آن ها را به پلن خریداری شده اضافه نمایید. با انتخاب هر بسته توضیحات آن قابل مشاهده خواهد بود.

توضیحات:

انتخاب پلن
بسته (اختیاری)
انتخاب دوره
تایید و پرداخت

دوره سرویس